Winkelmandje

Geen K-Way in uw winkelmandje
0
Subtotaal
€0.00
Verzendkosten
€7.00 Gratis levering
  • Veilig betalen met
  • Snelle levering tussen 24 en 72 uur na validatie van uw bestelling
  • Persoonlijke begeleiding

Algemene Voorwaarden

Inleiding

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd « Algemene Voorwaarden ») zijn overeengekomen tussen de N.V. Super 3 (BE0428294887, J. van Elewijckstraat 52, 1853 Strombeek-bever, Belgium, 003222679955) (hierna genoemd de « Verkoper ») en elke natuurlijke persoon die geen handelaar is (hierna genoemd de « Consument ») en die een aankoop wenst te doen op de website www.k-way.be (hierna genoemd de « Website »). De Verkoper en de Consument worden hierna tezamen genoemd als de « Partijen ».

De partijen komen overeen dat de voorliggende Algemene Verkoopsvoorwaarden uitsluitend van toepassing is op hun relatie. De Verkoper behoudt zich het nadrukkelijke recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Zij zijn van toepassing vanaf het moment dat ze online zijn. 

01 - Onderwerp

De Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden van de verkoop tussen de Verkoper en de Consument te bepalen, vanaf de bestelling tot de klantenservice, via de betaling en levering.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zonder beperking of voorbehoud, op alle producten en / of diensten die op de Website te koop worden aangeboden.

Het feit dat de consument een bestelling plaatst op de Website impliceert dat deze de Algemene Verkoopsvoorwaarden volledig aanvaardt. Ze zijn op elk moment te raadplegen op de Website en hebben de bovenhand, in voorkomend geval, op elke andere versie en op de algemene aankoopvoorwaarden of andere van de Consument, zo het geval zich zou voordoen.

 

02 - Producten

De producten die onder voorliggende Algemene Voorwaarden vallen, zijn deze op de Website en te koop aangeboden en verzonden worden door de Verkoper (hierna genoemd de « Producten »). Ze zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

De Producten worden beschreven en voorgesteld met de grootst mogelijke exactheid. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, mochten er echter fouten of leemtes zijn in de voorstelling van deze producten.

De foto’s van de Producten zijn niet bindend.

 

03 – Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen het exclusieve eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de facturen. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud zijn alle risico’s met betrekking tot verlies en beschadiging van de betrokken goederen ten laste van de Consument vanaf het moment van inbezitname.

 

 04 – De prijzen

De prijzen van de Producten zijn aangeduid in Euro, inclusief alle belastingen. Ze houden rekening met de BTW en eventuele kortingen die toepasbaar zijn op de dag van bestelling. 

De aangeduide prijzen zijn onder voorbehoud van duidelijke vergissingen. In geval een prijs belachelijk verkeerd is aangeduid, om welke reden dan ook (informaticabug, handmatige fout, technische fout), zal de bestelling – zelfs indien ze bevestigd is – geannuleerd worden en zullen wij u daar zo spoedig mogelijk van in kennis stellen. U zal dan in de gelegenheid zijn, zo u wenst, om uw bestelling te hernieuwen tegen de verbeterde en juiste prijs.

De prijzen van de producten verstaan zich zonder leveringskosten (port, verpakking en samenstellen van het pakket volgens de geldende bedragen).  Het bedrag van de leveringskosten zal vermeld worden op de bestelbon, voor het valideren van de bestelling.

Indien een of meerdere belastingen of bijdragen, in het bijzonder met betrekking tot het milieu, geheven of gewijzigd worden, zowel naar boven als naar beneden, zal deze wijziging zijn weerslag hebben op de verkoopprijs van de Producten op de Website en in de verschillende verkoopkanalen.

De prijs kan echter niet meer gewijzigd worden eens de Consument de bestelling heeft gevalideerd.

 

05 – De bestelling

5.1 Voorafgaande identificatie van de Consument

Om een bestelling te plaatsen dient de Consument zich te identificeren met zijn e-mailadres of zijn klantennummer en zijn paswoord. Bij een eerste bestelling dient de Consument een procedure te doorlopen om een account aan te maken. Deze  procedure is aangegeven op de Website.

Zo het paswoord verloren gaan is of vergeten, kan de Consument het opnieuw opvragen door naar zijn klantenaccount te gaan en te klikken op "Ik ben mijn paswoord vergeten". Hij ontvangt dan zijn paswoord op het e-mailadres dat hij opgegeven heeft op het moment van zijn inschrijving.

5.2 Registratie en validering van de bestelling

Eens het winkelmandje is gevalideerd (via de bevestigingsknop van de bestelling met de vermelding « bestelling met verplichting tot betaling » moet de Consument de voorliggende Algemene Voorwaarden aanvaarden, het adres en de wijze van levering kiezen en de manier van betalen valideren. Deze laatste stap formaliseert het verkoopcontract tussen de Verkoper en de Consument. 
 Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijzen en beschrijving van de producten die beschikbaar zijn voor de verkoop. Alle meningsverschillen op dit punt zullen plaatsvinden in het kader van een mogelijke omwisseling en de verder genoemde garanties (artikel 8).

De Verkoper bevestigt ontvangst van de bestelling vanaf het ogenblik van validatie door het sturen van een e-mail.

In bepaalde gevallen, namelijk bij niet-betaling, een foutief adres of een ander probleem op de account van de consument, zal de Verkoper zich het recht voorbehouden om de bestelling van de Consument te blokkeren tot wanneer het probleem opgelost is.

Wanneer een besteld product niet beschikbaar is, zal de Consument hier per e-mail van verwittigd worden.

De annulering van de bestelling van dit Product en de eventuele teruggave (enkel de Producten die beschikbaar zijn op het moment van bestelling kunnen deel uitmaken van een incasso, in tegenstelling tot niet beschikbare producten), zal dan worden uitgevoerd, de rest van de bestelling blijft vast en definitief.

 

06 – De betalingsmogelijkheden

De betaling kan uitgevoerd worden via Bancontact, overschrijving, Visa, Mastercard

De consument moet het totale bedrag van zijn aankopen bij de bestelling betalen, volgens de bankgegevens die zijn aangeduid op de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

De rekening van de Consument zal pas gedebiteerd worden op het ogenblik van verzending van de beschikbare producten.

Wanneer Producten uitgeput of niet beschikbaar zijn, zal de debitering enkel uitgevoerd worden voor het bedrag van de Producten die daadwerkelijk verstuurd zijn.

 

07 – De levering

De levertijd is niet gegarandeerd tijdens bepaalde periodes van verhoogde activiteit, zoals bijvoorbeeld de soldenperiodes.

“ Thuislevering “ binnen 48-96 uur, onder volgende voorwaarden:

Levering op het adres van de Consument of elk ander adres dat deze laatste opgegeven heeft.

De leveringstermijn gaat in vanaf het ogenblik dat het pakket met Producten overhandigd is aan Jennesco (Chaussèe de Liège 82, 4710 Lontzen).

In het geval van een levering naar specifieke gebieden (eilanden, Franse overzeese gebieden) worden de extra verzendingskosten aan de klant verrekend.

In uitzonderlijke gevallen kan K-Way de levering annuleren. U wordt dan vergoed.

08 – Herroepingsrecht en omwisseling

8.1 HERROEPINGSRECHT (ENKEL GELDIG VOOR LEVERINGEN BINNEN EUROPA)

Deze bepaling geldt enkel voor verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op elke natuurlijke persoon in het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of professionele activiteit, noch op rechtspersonen.

Alle Producten, geleverd binnen Europa, kunnen deel uitmaken van een teruggave met uitzondering van deze die bij wet uitgesloten zijn en als zodanig gemarkeerd zijn, bijvoorbeeld Producten die deel uitmaken van een personalisatie op vraag van de consument.

De Producten moeten ongeschonden, volledig, en verpakt in de originele verpakking zijn.

De consument beschikt over een bedenktijd van vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst of afhaling van de Producten. 
 De Consument kan zijn Product terug zenden naar de Verkoper met de Post. De kosten van terugzending met de Post zijn ten laste van de Consument (met uitzondering van een defect Product bij ontvangst, of een fout bij de verzending van het Product; het aantonen van de fout berust bij de consument).

Om zijn herroepingsrecht uit te voeren kan de consument het herroepingsformulier gebruiken dat beschikbaar is op de Website.

De verkoper zal de consument van de teruggezonden goederen terugbetalen binnen de 14 dagen na ontvangst van het pakket of ontvangst van het bewijs van terugzending, met inachtneming van de hierboven genoemde voorwaarden, alsook de oorspronkelijke leveringskosten “heen” van deze laatste als de consument zijn totale bestelling terugstuurt (de leveringen met supplementen worden terugbetaald binnen de grenzen van de basis verzendkosten).

De Consument dient het product binnen de 14 dagen terug te zenden.

Indien de Consument zijn bestelling niet integraal terugstuurt en een of meerdere bestelde producten behoudt, zal de verkoper de leveringskosten “heen” niet terugbetalen.

De terugbetaling zal plaatsvinden zodra wij uw bankgegevens hebben ontvangen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot op het ogenblik van recuperatie van de goederen, of tot wanneer de consument het bewijs van terugzending van het product geleverd heeft.

8.2. Omruilen en retour

De Consument beschikt eveneens over een tijdspanne van vijftien (15) dagen om een omruiling of een retour te vragen. 
De consument zal geen leveringskosten moeten betalen op zijn nieuwe omruillevering.

De Consument kan zijn Product terugzenden naar de Verkoper met de Post.

De retourkosten zijn volledig voor rekening van de consument (verzendkosten en douanekosten).

 

09 – Handtekening en bewijzen

In elk geval zal het online verstrekken van het bankkaartnummer en de definitieve validatie van de bestelling als bewijs gelden voor de volledigheid van de voornnoemde bestelling, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 en de invorderbaarheid bewijzen van de verschuldigde sommen door de aankoop van de Producten die op de bestelbon vermeld zijn.

Deze validatie geldt als ondertekening en de uitdrukkelijke aanvaarding van alle transacties die gemaakt zijn op de Website.

Indien de consument vaststelt dat zijn bankkaart fraudeleus gebruikt is, wordt hij verzocht, bij vaststelling van deze fraude, de klantenservice te contacteren op 00322679955.

De gegevens die zijn opgeslagen in de computersystemen van de Verkoper en zijn partners onder redelijke veiligheidsomstandigheden, zullen worden beschouwd als een bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Partijen.

Het archiveren van de bestellingen en de facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager zodat het beantwoordt aan een echte en duurzame kopie, in overeenstemming met artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

 

10 - Verantwoordelijkheden

De Verkoper verbindt er zich toe om de producten, verkocht op de website, met de meeste exactheid te omschrijven. Daarentegen kan er geen beroep gedaan worden op de aansprakelijkheid van de Verkoper wanneer het niet uitoefenen van zijn verplichtingen, hetzij te wijten is aan een onvoorzien en onoverkomelijk feit van een derde in het contract, hetzij het een geval van overmacht is, zoals bepaald door de Franse jurisprudentie.

Zo kan ook de aansprakelijkheid van de Verkoper niet ingeroepen worden voor het eventuele ongemak of schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, inclusief een onderbreking in de dienstverlening, een indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde goederen na een online aankoop wordt pas overgedragen aan de Consument als deze laatste (of een derde partij die hij heeft benoemd) de goederen fysisch in bezit neemt.    

 

11 – Intellectuele eigendomsrecht

Alle elementen van de website, of ze nu visueel of auditief zijn, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of patenten. Zo zijn ook de merken, logo’s, tekeningen en modellen op de Website het exclusieve eigendom van K-Way. Hun openbaarmaking ervan kan op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht op gebruik van deze handelsmerken en de onderscheiden elementen ervan die beschermd zijn door het auteursrecht. Ze mogen dus niet gebruikt worden op straffe van vervalsing.

Zo mag ook geen enkel document van de Website gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, gepost, verzonden of verspreid worden op welke wijze dan ook.

Nochtans is het mogelijk om een kopie van de documenten te downloaden op een computer voor persoonlijk gebruik van de Consument en uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de Consument de verstrekte informatie niet wijzigt en dat hij alle copyrights en andere eigendomsverklaringen intact behoudt. De wijziging van deze documenten of het gebruik daarvan voor een ander doel vormt een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van K-Way.

De Consument die over een website beschikt voor persoonlijk gebruik en die op zijn website een link willen plaatsen, die direct verwijst naar de homepage van de website, moet hiervoor toestemming vragen aan de firma K-Way. Het betreft hier in geen geval een impliciete aansluitingsovereenkomst.

Echter, een hypertekstlink naar de website, met behulp van de techniek van framing of in-line linking is ten strengste verboden. In alle gevallen moet deze link onmiddellijk verwijderd worden op eenvoudig verzoek van K-Way.

 

12 – Bescherming van de persoonsgegevens

De Site verzamelt persoonsgegevens betreffende haar Gebruikers in de hierna beschreven gevallen. Het gaat om de gegevens die verstrekt worden door de Gebruiker zelf wanneer hij gebruik maakt van deze diensten, met uitzondering van het IP-adres dat geregistreerd is:

  • contact: deze gegevens zijn opgeslagen, en opgenomen in een e-mail die automatisch naar de Verkoper verzonden wordt. Door het daarvoor voorziene vakje aan te vinken,  aanvaardt de Gebruiker dat K-Way zijn gegevens verzamelt en verwerkt. Door het daarvoor voorziene vakje bij de bestelling aan te vinken, aanvaardt de Gebruiker dat hem reclame toegestuurd wordt;
     
  • aanmaak van de gebruikersaccount en bestelling: deze gegevens zijn in een database bewaard. Ze dienen enkel voor het rechtstreeks versturen van e-mails. Als het contact tot een relatie met K-Way leidt, worden die gegevens bewaard voor verder klantenbeheer. Door het daarvoor voorziene vakje bij de bestelling aan te vinken,  aanvaardt de Gebruiker dat hem reclame toegestuurd wordt;
     
  • abonnementsformulier op de newsletter. Deze gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard in een database bij Mailchimp en SendInBlue. De Gebruiker wordt verzocht de gebruiksvoorwaarden van Mailchimp en SendInBlue te raadplegen. Door het daarvoor voorziene vakje aan te vinken en daar dus uitdrukkelijk mee in te stemmen, aanvaardt de Gebruiker dat K-Way hem newsletters (commerciële aanbiedingen) toestuurt. Deze gegevens worden bewaard tot de Gebruiker zijn abonnement op de newsletter stopzet. Daartoe kan hij gebruik maken van de daarvoor voorziene link onderaan elke newsletter;

cookies: dit is een bestand dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker opgeslagen wordt wanneer hij de Site raadpleegt. Ze worden gebruikt om het surfgedrag van de Gebruiker en de doeltreffendheid van de Site te verbeteren. De Gebruiker kan ze op elk ogenblik weigeren te gebruiken door zijn webbrowser te configureren. Daarvoor dient hij de tabkaart “Vertrouwelijkheid” op de Site te raadplegen waar hij alle nodige informatie hierover terugvindt.

De ingezamelde gegevens zijn: naam, voornaam, geslacht, taal, postadres voor levering en factuur, aanvulling postadres, telefoonnummer voor levering, factuur, e-mailadres en IP-adres.
Overeenkomstig de Belgische wetgeving en, vanaf 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft de Gebruiker, wiens gegevens ingezameld worden, het recht om ze in te zien, om hun wijziging te verzoeken en, eventueel, hun volledige of gedeeltelijke verwijdering te eisen. Hij geniet het recht op de   gegevensoverdraagbaarheid. De Gebruiker kan zich tegen de verwerking van zijn gegevens verzetten. Daartoe kan hij via de post een schriftelijk verzoek opsturen naar het adres J. Van Elewijckstraat 52. 1853 Strombeek-Bever of via mail naar het adres info[at]k-way.be.
De klachten bij niet-naleving van het reglement kunnen naar de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (die vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit Persoonsgegevens wordt) verstuurd worden via het e-mailadres commission@privacycommission.be.

 

13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken   

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De bevoegde rechtbanken in geval van betwisting zijn de Belgische rechtbanken.

De Website is in overeenstemming met de Belgische wetgeving, en in geen enkel geval geeft de verkoper een garantie voor de naleving van de lokale wetgeving die van toepassing zou zijn voor de Consument, wanneer deze de website raadpleegt vanuit andere landen dan België.

 

14. Wettelijke Garantie

Een wettelijke garantie van de producten voor een periode van 2 jaar als het echter om een ​​productieprobleem gaat en niet om verkeerd gebruik

 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn toepasbaar vanaf 26.02.2016

Instagram @kway_official

Vul alle verplichte velden in
×