Gratis bezorging vanaf €50 - Veilig betalen - Gemakkelijk retourneren
Facebook Instagram
Zomeruitverkoop -30% korting op een grote selectie artikelen

Gebruiksvoorwaarden van K-Way BE

Preambule

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden" genoemd) zijn gesloten tussen Super 3 nv (BE0428294887, J. van Elewijckstraat 52, 1853 Strombeek-bever, België, 003222679955) (hierna de "Verkoper" genoemd) en elke niet-handelaar-natuurlijke persoon (hierna de "Consument" of "Gebruiker" genoemd) die een aankoop wenst te doen op de website www.k-way.be (hierna de "Site" genoemd). De Verkoper en de Consument worden hierna samen de "Partijen" genoemd.

De partijen komen overeen dat deze Algemene Verkoopvoorwaarden exclusief van toepassing zijn op hun relatie. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Ze zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet.

 

01 - Doel

Het doel van de Algemene Voorwaarden is het vastleggen van de verkoopvoorwaarden tussen de Verkoper en de Consument, vanaf het plaatsen van de bestelling tot en met de service na verkoop, betaling en levering.

De Algemene Voorwaarden zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle producten en/of diensten die te koop worden aangeboden op de Site.

Het feit dat de Consument een bestelling plaatst op de Site impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Ze zijn te allen tijde toegankelijk op de Site en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie en boven de eigen algemene aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Consument.
 

02 - Producten

De producten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn de producten die worden weergegeven op de Website en waarvan wordt aangegeven dat ze worden verkocht en verzonden door de Verkoper (hierna de "Producten" genoemd). Ze worden aangeboden zolang de voorraad strekt.

De Producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. De Verkoper kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in deze presentatie.

De foto's van de Producten zijn niet contractueel.

 

03 - Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Franse Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de facturen. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud gaan alle risico's van verlies en schade met betrekking tot de betreffende goederen over op de Consument zodra deze in bezit zijn genomen.
 

04 - Prijzen

De prijzen van de Producten zijn vermeld in euro's, inclusief alle belastingen. Ze houden rekening met de btw en eventuele kortingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling. 

De weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van zichtbare fouten. Als er om welke reden dan ook (computerfout, handmatige fout, technische fout) een foutieve of duidelijk afwijkende prijs wordt weergegeven, wordt de bestelling - zelfs als deze is gevalideerd - geannuleerd en brengen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Je kunt dan, als je dat wilt, je bestelling opnieuw plaatsen tegen de juiste prijs.

De prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten (porto, verpakking en klaarmaken van het pakket volgens de geldende bedragen). Het bedrag van de leveringskosten wordt vermeld op de bestelbon voordat de bestelling wordt gevalideerd.

Als een of meer belastingen of bijdragen, in het bijzonder milieubelastingen, worden ingevoerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze wijziging worden doorberekend in de verkoopprijs van de Producten op de Website en in de verschillende verkoopmedia.

Een prijs kan echter niet worden gewijzigd nadat de bestelling van de consument is gevalideerd.
 

05 - Bestellen

5.1 Voorafgaande identificatie van de consument

Om een bestelling te plaatsen, moet de Consument zich identificeren met zijn/haar e-mailadres of klantnummer en wachtwoord. Voor alle eerste bestellingen moet de Consument een procedure volgen voor het aanmaken van een account zoals aangegeven op de Website.

Als de consument zijn wachtwoord verliest of vergeet, kan hij het opnieuw aanvragen door naar zijn klantenaccount te gaan en te klikken op "Ik ben mijn wachtwoord vergeten". Ze ontvangen dan hun wachtwoord op het e-mailadres dat ze hebben opgegeven toen ze zich registreerden.

 

5.2 Orderregistratie en validatie

Zodra het winkelmandje gevalideerd is (via de bevestigingsknop van de bestelling met de vermelding "bestelling met betalingsverplichting"), moet de Consument deze Algemene Voorwaarden aanvaarden, het leveringsadres en de leveringswijze kiezen en ten slotte de betalingswijze valideren, waarbij deze laatste stap het verkoopcontract tussen de Verkoper en de Consument formaliseert. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten. Elke betwisting op dit punt zal worden behandeld in het kader van een eventuele omruiling en de hieronder vermelde garanties (artikel 8).

De Verkoper bevestigt de ontvangst van de bestelling zodra deze is gevalideerd door een e-mail te sturen.

In bepaalde gevallen, met name niet-betaling, onjuist adres of een ander probleem met de account van de Consument, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling van de Consument te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

Als een besteld product niet beschikbaar is, wordt de Consument hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

De bestelling van dit Product zal dan worden geannuleerd en een eventuele terugbetaling zal worden gedaan (alleen op Producten die beschikbaar zijn op het moment van bestellen kan een inhouding worden toegepast, in tegenstelling tot uitgestelde Producten), terwijl de rest van de bestelling vast en definitief blijft.
 

06 - Betalingsvoorwaarden

Betalen kan via Bancontact, bankoverschrijving, Visa of Mastercard.

De consument moet alle aankopen volledig betalen op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, met behulp van de bankgegevens die in de e-mail ter bevestiging van de bestelling worden vermeld.

De rekening van de Consument wordt alleen gedebiteerd wanneer de beschikbare Producten worden verzonden.

In het geval dat Producten zijn uitverkocht of niet beschikbaar zijn, wordt alleen het bedrag van de daadwerkelijk verzonden Producten afgeschreven.
 

07 - Levering

Deze servicetijd is niet gegarandeerd tijdens bepaalde drukke periodes, zoals verkoopperiodes.

"Thuis" binnen 48 tot 96 uur, onder de volgende omstandigheden:

Levering aan huis of op een ander door de consument aangegeven adres.

De levertijd wordt gerekend vanaf het moment dat het pakket met Producten aan Jennesco (Luiksesteenweg 82, 4710 Lontzen) wordt overhandigd.

In het geval van levering aan bepaalde specifieke gebieden (eilanden, Franse overzeese departementen en gebiedsdelen) worden extra leveringskosten in rekening gebracht aan de klant.

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden behoudt de verkoper zich het recht voor om de levering te annuleren. U krijgt dan uw geld terug.
 

08 - Herroepings- en omwisselingsrecht

8.1. HERROEPINGSRECHT (ALLEEN VOOR LEVERINGEN IN EUROPA)

Deze bepaling is alleen van toepassing op verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op natuurlijke personen die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een vrij beroep uitoefenen, of op rechtspersonen.

Alle in Europa geleverde Producten kunnen worden vergoed, met uitzondering van Producten die wettelijk zijn uitgesloten en als zodanig zijn gemarkeerd, bijvoorbeeld Producten die op verzoek van de Consument zijn gepersonaliseerd.

De Producten moeten intact, compleet en verpakt zijn in hun originele verpakking.

De Consument heeft een herroepingsrecht van vijftien (15) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst of afhaling van de Producten. De Consument kan het Product per post terugsturen naar de Verkoper. De kosten voor het terugsturen van het Product via De Post zijn voor rekening van de Consument (met uitzondering van een Product dat defect is bij ontvangst, of een fout bij het verzenden van het Product; het bewijs hiervan is de verantwoordelijkheid van de Consument).

Om hun herroepingsrecht uit te oefenen, kunnen Consumenten het herroepingsformulier gebruiken dat beschikbaar is op de Site.

De Verkoper vergoedt de Consument, binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van het pakket of na ontvangst van het bewijs van terugzending, de teruggezonden Producten, onder voorbehoud van naleving van de hierboven vermelde voorwaarden, evenals de basis leveringskosten "heen" voor deze laatste indien de Consument zijn volledige bestelling terugstuurt (leveringen met supplementen worden vergoed binnen de limiet van de basis leveringskosten).

De consument moet het product binnen 15 kalenderdagen retourneren.

Indien de Consument niet zijn/haar gehele bestelling retourneert en een of meer van de bestelde Producten behoudt, zal het bedrag van de "heen" verzendkosten worden ingehouden door de Verkoper.

De terugbetaling wordt uitgevoerd zodra we je bankgegevens hebben ontvangen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om terugbetaling uit te stellen totdat de goederen zijn teruggevonden of totdat de consument het bewijs van verzending van het product heeft geleverd.

 

8.2. Ruilen en terugbetaling

De Consument heeft ook een termijn van vijftien (15) kalenderdagen om een omruiling of terugbetaling aan te vragen. De Consument hoeft dan geen verzendkosten te betalen over de nieuwe omgeruilde bestelling.

De consument kan het product per post terugsturen naar de verkoper.

Ter herinnering: de consument is verantwoordelijk voor alle retourkosten (porto en invoerrechten).
 

09 - Handtekening en bewijs

In alle gevallen vormen de online verstrekking van het bankkaartnummer en de definitieve validatie van de bestelling het bewijs van de volledigheid van de genoemde bestelling in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 en de betaling van de bedragen die voortvloeien uit de inbeslagname van de Producten die op de bestelbon vermeld staan.

Deze validatie geldt als ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle handelingen die op de Website worden uitgevoerd.

In het geval van frauduleus gebruik van hun bankkaart worden consumenten echter verzocht contact op te nemen met de klantenservice op het nummer 00322679955.

De geautomatiseerde registers, die in de computersystemen van de Verkoper en zijn partners worden bijgehouden onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Partijen.

Bestelformulieren en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager zodat ze overeenkomen met een getrouwe en duurzame kopie in overeenstemming met artikel 1348 van het Franse Burgerlijk Wetboek.
 

10 - Verantwoordelijkheden

De Verkoper verbindt zich ertoe de op de Website verkochte producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. De Verkoper kan echter niet aansprakelijk worden gesteld als de niet-nakoming van zijn verplichtingen te wijten is aan een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij het contract of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de Franse jurisprudentie.

De Verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van internet, in het bijzonder een dienstonderbreking, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde goederen na een online aankoop gaat pas over op de consument wanneer de consument (of een door de consument aangewezen derde) de goederen fysiek in ontvangst neemt. 
 

11 - Intellectueel eigendom

Alle elementen van de Website, zowel visuele als auditieve, inclusief de onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten. Ook de handelsmerken, logo's, ontwerpen en modellen op de Website zijn het exclusieve eigendom van de Verkoper. In geen geval mag de bekendmaking ervan worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om deze handelsmerken en onderscheidende elementen die door het auteursrecht worden beschermd, te gebruiken. Ze mogen dus niet worden gebruikt op straffe van inbreuk.

Daarom mag geen van de documenten van de Website worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost, verzonden of gedistribueerd op welke manier dan ook.

Het is echter mogelijk om een kopie van de documenten te downloaden op een computer voor persoonlijk gebruik van de consument en uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de consument de informatie in de documenten niet wijzigt en dat hij/zij alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact laat. Wijziging van deze documenten of het gebruik ervan voor enig ander doel vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper.

Elke Consument die een persoonlijke Internetsite heeft en die voor persoonlijk gebruik op zijn site een eenvoudige link wil plaatsen die rechtstreeks verwijst naar de startpagina van de Internetsite, moet hiervoor toestemming vragen aan de Verkoper. In geen geval zal dit een impliciete affiliatieovereenkomst uitmaken.

Elke hypertekstlink naar de Website met behulp van de techniek van framing of in-line linking is echter strikt verboden. In elk geval moet elke link op verzoek van de Verkoper worden ingetrokken.

 

12 - Bescherming van persoonlijke gegevens

De Site verzamelt persoonlijke gegevens van zijn Gebruikers, met name in de hieronder beschreven gevallen. De verzamelde gegevens zijn de gegevens die door de Gebruiker zelf worden verstrekt bij het gebruik van deze diensten, met uitzondering van het IP-adres dat wordt geregistreerd:

contact: deze gegevens worden opgeslagen in de database en opgenomen in een e-mail die automatisch naar de Verkoper wordt gestuurd.Door het hiervoor bestemde vakje aan te vinken, aanvaardt de Gebruiker dat de Verkoper zijn/haar gegevens verzamelt en verwerkt;

aanmaken van gebruikersaccount en bestelling: deze gegevens worden opgeslagen in een database. Ze worden alleen gebruikt voor het rechtstreeks verzenden van transactie-e-mails. Als het contact leidt tot een relatie met De Verkoper, worden deze gegevens bewaard voor klantenbeheer.Door het betreffende vakje bij de bestelling aan te vinken, stemt de Gebruiker in met het ontvangen van reclame;

inschrijfformulier voor de nieuwsbrief: Deze gegevens worden gedurende 10 jaar opgeslagen in een database bij Mailchimp en SendInBlue. De Gebruiker wordt verzocht de gebruiksvoorwaarden van Mailchimp en SendInBlue te raadplegen. Door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken en daarmee uitdrukkelijk in te stemmen, aanvaardt de Gebruiker dat De Verkoper hem nieuwsbrieven (commerciële aanbiedingen) kan sturen. Deze gegevens worden bewaard totdat de Gebruiker zich afmeldt voor de nieuwsbrief.Om dit te doen, kan hij de link volgen die hiervoor onderaan elke nieuwsbrief is voorzien;

cookies: dit is een bestand dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen wanneer hij/zij de Site raadpleegt. Ze worden gebruikt om de surfervaring van de Gebruiker en de efficiëntie van de Site te verbeteren. De Gebruiker kan het gebruik ervan op elk moment weigeren door zijn webbrowser te configureren. De Gebruiker wordt verzocht het tabblad "Vertrouwelijkheid" op de Site te raadplegen voor alle informatie over dit punt.

De verzamelde gegevens omvatten: achternaam, voornaam, geslacht, taal, postadres, factuuradres, aanvullend postadres, telefoonnummer voor bezorging, telefoonnummer voor facturering, e-mailadres en IP-adres.
In overeenstemming met de Belgische wetgeving en vanaf 25 mei 2018 met de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft de Gebruiker, wiens gegevens worden verzameld, het recht om zijn gegevens te raadplegen, om de wijziging ervan te vragen en eventueel om de volledige of gedeeltelijke verwijdering ervan. Hij heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Daartoe kunnen ze een schriftelijk verzoek sturen per post naar het adres: J. van Elewijckstraat 52, 1853 Strombeek-bever, België, 003222679955 of per e-mail naar info[at]k-way.be.


Klachten in geval van niet-naleving van het reglement kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (die vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt), op het e-mailadres commission@privacycommission.be.

 

13 - Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. In geval van een geschil zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

De Website is in overeenstemming met de Belgische wetgeving en de Verkoper geeft in geen geval enige garantie over de naleving van de lokale wetgeving die van toepassing is op de Consument, wanneer deze laatste de Website bezoekt vanuit andere landen dan België.
 

14. Wettelijke garantie

Een wettelijke productgarantie van 2 jaar, op voorwaarde dat het probleem een fabricagefout is en geen misbruik.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 26.02.2023.